jazyk:
  • slovensky
  • česky
  • anglicky
  • chorvátsky
  • nemecky
  • poľsky
  • maďarsky
  • rusky
  • fr
 

Všeobecné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY   

    

1.REZERVÁCIA UBYTOVANIA A SLUŽIEB  

   Rezervácia ubytovania je možná prostredníctvom rezervačného formulára, e-mailom, poštou, alebo telefonicky. Obratom, najneskôr do dvoch pracovných  dní Vám odpovieme na Vašu požiadavku. Ak v požadovanom termíne bude kapacita izieb voľná, potvrdíme predbežnú rezerváciu pobytu a zašleme cenovú ponuku.

 

2.POSKYTNUTIE ZĽAVY  

     Zľava bude klientovi poskytnutá len vtedy, keď si pobyt rezervuje cez stránku www.sk.staysleep.eu alebo telefonicky, prípadne e-mailom.

    

3.CENA POBYTU  

     Cena pobytu na stránke www.sk.staysleep.eu má informačný charakter. Presná cena pobytu sa vypočíta na základe konkrétnych požiadaviek klienta (ubytovanie, strava, dĺžka pobytu, počet osôb ....). V cene pobytu nie je zahrnutý rekreačný poplatok, ktorý sa hradí v ubytovacom zariadení pri nástupe na pobyt.

 

4.OBJEDNÁVKA UBYTOVANIA A SLUŽIEB  

   Objednávka ubytovania je možná len písomne, zaslaná e-mailom alebo poštou. Obratom, najneskôr do dvoch pracovných  dní bude objednávka potvrdená. S potvrdením objednávky budú zaslané aj informácie o platbe za pobyt a číslo účtu, kde je potrebné ubytovanie uhradiť.

 

5. PLATOBNÉ PODMIENKY  

    Za potvrdenie záväznej rezervácie ubytovania (ďalej rezervácie) sa považuje zaplatenie 50% zálohy, alebo plnej ceny pobytu v termíne najneskôr do 2 pracovných  dní od potvrdenia rezervácie. Doplatok musí byť uhradený  do 40 dní pred nástupom na pobyt. V prípade, že sa jedná o lehotu kratšiu ako 40 dní pred nástupom na pobyt, je zákazník povinný uhradiť plnú čiastku.

    Platbu je možné realizovať bankovým prevodom na účet :

 

IBAN:                        SK42 1100 0000 0026 2478 3276

SWIFT (BIC):            TATRSKBX 

 

    Ak záloha, alebo celá platba nebude uhradená a pripísaná na účet v stanovenom termíne, rezervácia sa k danému dátumu ruší.

 

Po prijatí potvrdenia o vykonanej úhrade bude vystavený a zaslaný ubytovací poukaz (voucher) na objednané a predplatené služby (pobyt) e-mailom. Klient sa pri nástupe na pobyt musí preukázať s týmto ubytovacím poukazom.

 

6. PODMIENKY STORNOVANIA POBYTU

 Zrušenie pobytu aj s uvedením dôvodu je vždy potrebné urobiť čo najskôr - písomne s uvedením  mena, kontaktných údajov a termínu pobytu a s vlastnoručným podpisom. Je potrebné ho zaslať mailom, poštou doporučene, alebo priniesť osobne na adresu, kde ste si pobyt objednali. Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov je rozhodujúci deň doručenia písomného zrušenia pobytu.

V prípade, že pobyt zrušíte počas víkendov, sviatkov a dní pracovného pokoja. Za deň doručenia storna pobytu sa považuje najbližší pracovný deň po dni voľna. Podľa toho sa bude vypočítavať výška stornopoplatku.

 

Na storno pobytu sa vzťahujú stornopoplatky konkrétneho ubytovacieho zariadenia, ktoré bolo stornované.

 

Rozdiel medzi uhradenou zálohou, prípadne uhradeným celým pobytom, a stornopoplatkom bude klientovi vrátený na účet.

 

7. REKLAMÁCIA 

V prípade, ak sa pri poskytovaní služieb vyskytnú závady, alebo budú služby poskytnuté na nižšej úrovni, klient má, v súlade s ustanovením § 741i Občianskeho zákonníka, právo na odstránenie vady.

Toto svoje právo je klient povinný uplatniť bezodkladne priamo u dodávateľa služieb a súčasne telefonicky upovedomí Firmu Bučko s.r.o..

Poskytovateľ služby je povinný zistené závady bezodkladne odstrániť. Súčasne sú klient a poskytovateľ služby povinní vyhotoviť priamo na mieste aj písomný záznam o reklamácii, kde bude uvedený popis reklamácie, vyjadrenie poskytovateľa služieb. Záznam bude podpísaný klientom a aj poskytovateľom služieb. V prípade, ak by Poskytovateľ vyhotovenie zápisu odmietol, je Klient povinný o tejto skutočnosti bezodkladne upovedomiť Firmu Bučko s.r.o.

 

Ak poskytovateľ služby nezabezpečí riadne a včas nápravu namietaných služieb, musí si klient uplatniť svoju reklamáciu bezodkladne po návrate, najneskôr do 10 dní od ukončenia čerpania služieb, inak právo zaniká. Na uznanie nárokov pri chybne poskytnutej službe klient predloží písomný záznam urobený v ubytovacom zariadení.  Na reklamáciu klienta je Sprostredkovateľ povinný odpovedať najneskôr do 30 dní od doručenia reklamácie Sprostredkovateľovi.

 

Obstarávateľ (Firma Bučko s.r.o.) ubytovacích služieb je zbavený zodpovednosti za  vyskytnuté závady, prípadne nedodanie objednaných služieb ubytovacím zariadením, ak škodu nezavinil. 

 

8.VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Osobné údaje objednávateľa sú spracúvané podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Osobné údaje objednávateľa sa spracúvajú na účely realizácie zájazdu.

Osobne údaje sa budú spracúvať po dobu potrebnú k zabezpečeniu pobytu a budú poskytnuté aj ubytovaciemu zariadeniu, kde si klient pobyt objednal.  

 

       Firma Bučko s.r.o. neručí za správnosť ceny, kvalitu, úplnosť, spoľahlivosť a dôveryhodnosť obsahu v prezentácii ubytovacieho zariadenia na stránke www.sk.staysleep.eu. Za informácie o jednotlivých ubytovacích zariadeniach zodpovedajú prevádzkovatelia konkrétnych ubytovacích zariadení.  

Firma Bučko s.r.o. odmieta akúkoľvek zodpovednosť za škody vzniknuté návštevníkom portálu z titulu použitia informácií získaných na www.sk.staysleep.eu.

 

       Klient svojou úhradou za pobyt potvrdzuje, že je informovaný o danom objekte, jeho polohe, o exteriéry a interiéry. Tiež je oboznámený o vybavenosti izieb, orientácii izieb ubytovacieho zariadenia a o poskytovaných službách v ubytovacom zariadení.

.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania ubytovacích, stravovacích a ďalších služieb

 

Prevádzkovateľom portálu cestovného ruchu www.staysleep.eu je spoločnosť Firma Bučko s.r.o. ( ďalej sprostredkovateľ ).

ÚVOD

 

Firma Bučko s.r.o. Rudlovská cesta 41, 974 01 Banská Bystrica, je zaregistrovaná Obchodným registrom Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 9910/S.

 

Všeobecné podmienky sprostredkovania služieb

upravujúce vzťahy medzi sprostredkovateľom a objednávateľom ( ďalej klient ) vznikajúce pri poskytovaní ubytovacích, stravovacích a ďalších služieb a to systémom on-line, e-mailom alebo telefonicky. Využitím služieb portálu cestovného ruchu www.staysleep.eu klient potvrdzuje, že si Všeobecné podmienky prečítal,  ich ustanoveniam porozumel a s nimi súhlasí.

 

1.      KLIENT

 

Je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe ponuky ubytovacích zariadení a ich služieb na portály cestovného ruchu www.staysleep.eu buď vyplnila formulár, ktorý automaticky odoslala ako predbežnú rezerváciu sprostredkovateľovi, alebo poslala e-mail, alebo telefonicky vykonala predbežnú rezerváciu, alebo objednala inú službu.

 

2.      PONUKA SLUŽIEB

 

1.        Ponúkané služby sprostredkovateľom:

·         ubytovacie a stravovacie služby

·         regeneračno – rehabilitačné pobyty

·         priestory pre spoločenské udalosti, pracovné stretnutia, rokovania, zasadnutia, školenia, semináre, konferencie, kongresy

·         a iné

 

2.        Prezentačné stránky jednotlivých ubytovacích zariadení obsahujú názov ubytovacieho zariadenia, kraj, okresné mesto, lokalitu resp. turistickú oblasť, cenník, jeho kapacitu, typ a popis zariadenia, počet a typ izieb, vybavenosť izieb a ubytovacieho zariadenia, možnosti stravovania, služby zariadenia a fotogalériu.

 

3.      ZAČIATOK A UKONČENIE POBYTU

 

1.        Pojem pobyt použitý v týchto Všeobecných podmienkach predstavuje časové obdobie od začiatku do momentu ukončenia poskytovania ubytovacích služieb. Začiatok pobytu je deň dohodnutý ako deň začiatku pobytu v čase od 14.00 hod. do upresní ubytovacie zariadenie.

 

2.        Pri začatí pobytu sa klient preukazuje ubytovacím poukazom. Na dohodnutý pobyt môže nastúpiť klient, alebo osoba uvedená na ubytovacom poukaze a počet osôb v ubytovacom poukaze uvedený. Ubytovateľ nie je povinný ubytovať viac osôb, ako je uvedené v ubytovacom poukaze.

 

3.        Odchod klienta je najneskôr do 10.00 hod. dňa dohodnutého ukončenia pobytu. V prípade nedodržania termínu môže ubytovacie zariadenie účtovať poplatok za neskorý odchod.

Zľava platí len pre partnerov Klubu 100NAJ: držiteľov Nákupnej karty COOP Jednota, SPP,a.s., WUSTENROT,a.s., Poštová banka,a.s.,  ...  a pri rezervácii cez túto stránku.

Call centrum: pondelok - piatok od: 8.30 - 15.30 hod.

Mobil: +421 (905) 400 128 , email: info@staysleep.eu

Potrebujete poradiť, nájsť  vhodné ubytovanie za dobré ceny, neváhajte nás kontaktovať.

Zabezpečíme pre Vás ubytovanie,rekreačné pobyty, stravovanie, školenia, kongresy, ... .

Partneri Klubu 100NAJ

Jednota